Pozyskiwanie nowych środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków UE

Jeżeli ktoś myśli o założeniu swojego start upu i o dalszym rozwoju swojej firmy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, promocji zagranicznej, powinien wiedzieć, że środki na ten cel może uzyskać w ramach funduszy UE.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ciągle mogą pozyskiwać środki na realizacje swoich projektów. Agencja Rynku Rolnego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 28 lutego 2017 r.  zorganizowała szkolenie dotyczące realizacji projektów z wykorzystaniem środków UE. Spotkanie zostało zorganizowane i przygotowane z myślą o firmach, które chcą utworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. ARR wspiera działania przedsiębiorców branży rolno-spożywczej informując o wszelkich nowych możliwościach  dofinansowania ich działań. Ponadto agencja realizuje Branżowy Program Promocji polskich specjalności żywnościowych w ramach umowy z Ministerstwem Rozwoju dotyczącego  partnerstwa przy wspólnej realizacji  projektu pozakonkursowego „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Powstały nowe możliwości zachęcające przedsiębiorców do korzystania z wsparcia finansowego na realizację projektów.

Oferta w ramach  perspektywy finansowej 2014-2020 z funduszy UE dla wszystkich etapów realizacji projektu:

  • START UP

ScaleUp - dla mikro- lub małych przedsiębiorców (działających w formie spółki kapitałowej), maks. dla jednego przedsiębiorcy - 250 tys. zł; na działania, których celem jest rozwój, dostosowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań produktowych/usługowych.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji - mikro i małe firmy; kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie wydatki związane z rozwojem start-upu. 200 tys. zł – 2 000 000 zł.

 

  • DZIAŁALNOŚĆ B+R (działalność badawczo-rozwojowa) - bony na innowacje; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; na opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii, usług; opracowanie nowego projektu wzorniczego; Koszty kwalifikowane na projekt: 60 - 400 tys. zł (70% - średnie przedsiębiorstwa, 80% - małe i mikro przedsiębiorstwa).

 

  • PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA

Proinnowacyjne  usługi IOB dla  MŚP - 50-70 % na usługi doradcze i szkoleniowe –transfer wiedzy.

Ochrona własności przemysłowej -  MŚP, wartość kosztów kwalifikowalnych 10 tys. – 1 mln zł. (50 %), na usługi doradcze, opłaty i tłumaczenia.

Wzór na konkurencję I etap - MŚP z Polski Wschodniej; 100 tys. zł (85 %), na usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock – dla MŚP; 60-800 tys. zł (do 50%), na usługi doradcze dla rynków – GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

 

  • FAZA INWESTYCYJNA

Badania na rynek - mikro, mali lub średni przedsiębiorcy na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wdrażanie innowacji przez MŚP - wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP; projekty realizowane w Polsce Wschodniej prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Min. wartość kosztów kwalifikowalnych 1 mln zł - 50 mln euro; max. kwota dofinansowania do 7 mln zł.

Wzór na konkurencję II etap - wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej; projekty dotyczące wdrożenia i realizacji zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w etapie I. Wsparcie do 3 mln zł.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚ - Konsorcja - min. 10 MSP; min. 20 mln zł wydatki (35%-70%); projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

 

  • INTERNACJONALIZACJA MŚP - wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej; 550 tys. zł – 80 %; projekty mogące uzyskać wsparcie doradcze polegające na diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 

  • WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND - maks. koszty 1 mln zł (wsparcie – 50 - 85 %) Projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Więcej informacji nt. nowych możliwości finansowych na stronach internetowych:

www.poir.parp.gov.pl

www.popw.parp.gov.pl

www.power.parp.gov.pl