Realizacja POPŻ w praktyce

Jak wygląda realizacja POPŻ w praktyce?

Czy prowadzenie dokumentacji stanowi naprawdę dużą uciążliwość?

Co dobrego wnosi do życia ludzi i ich społeczności POPŻ?

Na te i inne pytania oraz wątpliwości dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez organizacje partnerskie pozwolą odpowiedzieć dwa odcinki serii Chleb, który życie zmienia przygotowane przez Bank Żywności w Lublinie w ramach działań informacyjno-promocyjnych POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Prezentowane filmy pokazują sposób realizacji działań przez lokalną społeczność na rzecz poprawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących oraz wskazują jak ważną rolę w realizacji POPŻ, a tym samym i innych działań o charakterze pomocowym, pełni osobiste zaangażowanie ludzi i chęć niesienia pomocy osobom znajdującym się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc osobom najbardziej potrzebującym w ramach POPŻ mogą nieść nie tylko organizacje o dużym obszarze oddziaływania, z liczną kadrą i zapleczem technicznym, ale również i małe, lokalne społeczności w których nie brakuje ludzi o wielkim sercu i powołaniu do niesienia pomocy innym, co obrazują materiały filmowe.

POPŻ jest programem współfinansowanym (w 85%) z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) a pozostała część środków (15%) pochodzi z budżetu krajowego. Program ma na celu ograniczenie deprywacji materialnej osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez zaspokojenie ich potrzeb żywnościowych oraz zwiększenie włączenia społecznego tych osób poprzez uczestnictwo w działaniach towarzyszących objętych dofinansowaniem z POPŻ. Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Podprogramie 2016 uczestniczą cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO), tj.: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Ww. OPO zostały wybrane także w drodze konkursu do realizacji POPŻ w Podprogramie 2017 i w Podprogramie 2018.

ARR, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przeprowadza przetargi na dostawy żywności do OPO i realizuje płatności na rzecz OPO na pokrycie kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz kosztów działań towarzyszących.

Organizacje partnerskie uczestniczące w POPŻ 2014-2020 realizują proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących oraz prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, tj.:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Realizacja powyższych działań jest współfinansowana ze środków unijnych.

 

Chleb, który życie zmienia odc. 01:

 

Chleb, który życie zmienia odc. 02: